Tord-Velazco, Alvaro. 2013. «Derecho Y Justicia, Según Kelsen». Athina, n.º 010 (marzo), 95-105. https://doi.org/10.26439/athina2013.n010.1159.